Compleet in afterprint- & bindsystemen
Leverancier van machines en supplies voor grafische afwerking
Bereikbaar via +31(0)85 06 58 888

Algemene Voorwaarden Frieveen

Algemeen
a. Onder Frieveen wordt verstaan Frieveen Grafische- & Kantoormachines.

 1. Betrokken partijen
  Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Frieveen, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

  2. Totstandkoming overeenkomst
  Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website één of meerdere producten hebt besteld, van Frieveen langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

  3. Aanbiedingen
  Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Frieveen is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

  4. Betalingsmethoden
  Frieveen accepteert vooruitbetaling middels overschrijving per bank/giro op ING Bankrekeningnummer 67.911.97.87 ten name van Frieveen Grafische- & Kantoormachines te Dronten, factuurbetaling, IDEAL betaling of contante betaling bij afhalen.

  5. Producten prijzen
  Alle aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Alle aanbiedingen / afbeeldingen / prijzen zijn onder voorbehoud van typ-/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

  6. Levering
  6.1 Frieveen kan verzendkosten toevoegen aan de op deze website vermelde prijzen. Deze zijn variabel en worden tijdens het bestelproces zo duidelijk mogelijk weergegeven.

  6.2 De levertijd voor supplies bedraagt 1-5 werkdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het bestelde product, tenzij in de productinformatie of op de betreffende website anders is aangegeven. Levertijd voor machines bedraagt 1 tot 4 weken, afhankelijk van beschikbaarheid van het bestelde product. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

  6.3 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op deze website anders is aangegeven of hiervoor telefonisch contact is opgenomen met Frieveen.

  7. Afkoelingsperiode / zichttermijn
  7.1 Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u als consument de bevoegdheid om binnen 7 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Frieveen te ontbinden.

7.2 Indien u de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Frieveen te melden. U dient het product onmiddellijk terug te sturen. U dient wel zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden te dragen. Ook zullen de verzendkosten voor aflevering aan uw adres in rekening worden gebracht.

7.3 Indien u reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat u de
overeenkomst met Frieveen ingevolge artikel 7.1 en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft herroepen, zal Frieveen deze betalingen binnen 14 dagen nadat Frieveen het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

7.4 Frieveen behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Frieveen of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Frieveen schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Frieveen u hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Frieveen heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

8. Reclamatie
8.1 Frieveen is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Frieveen het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

9. Aansprakelijkheid
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van typ- / scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. Frieveen is niet aansprakelijk voor onjuiste aanschaf of onbruikbaarheid van machines, als het gevolg van niet inwinnen van informatie over de aard van de werkzaamheden en de werkzaamheden, die de machines kunnen verrichten alvorens de aanschaf.
De totale aansprakelijkheid van Frieveen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald.
Aansprakelijkheid van Frieveen voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-stagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Frieveen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Frieveen dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

 1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Frieveen en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf (5) weken nadat Frieveen of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.